Z dniem 1 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 1671) . Celem nowelizacji jest dostosowanie znowelizowanego rozporządzenia do postanowień Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 17 marca 2014 r. zmieniającej decyzję Komisji 2011/130/UE z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymagań dotyczących transgranicznego przetwarzania dokumentów podpisanych elektronicznie przez właściwe organy.

W wyniku nowelizacji wprowadzone zostały zmiany w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 526), określającej formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. W pkt. 3 części B. tabeli dodana została nowa pozycja uwzględniająca inny rodzaj podpisu (podstawowy profil podpisu w formacie ASiC ETSI TS 103 174).

Zmiany obejmują również pozycje 3.3 - 3.5, które zostały zmodyfikowane w sposób zapewniający ich zgodność z danymi wskazanymi w załączniku do ww. Decyzji Wykonawczej Komisji. Wejście w życie nowej regulacji pozwoli na poszerzenie zakresu podpisów elektronicznych możliwych do stosowania przy podpisywaniu dokumentów elektronicznych.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 1671)