Nowe przepisy wprowadzają liczne zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.), obejmujące m.in.:
-ujednolicenie zakresu zadań obowiązkowych dla publicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez samorząd województwa, powiat lub gminę oraz uporządkowanie i doprecyzowanie zakresu tych zadań,
-określenie zadań obowiązkowych realizowanych wyłącznie przez placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez samorząd województwa,
-określenie nowych obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej,
-rozszerzenie katalogu sposobów realizacji zadań przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli (m.in. o upowszechnianie przykładów dobrej praktyki).


Nowe przepisy oddziaływać będą na placówki doskonalenia nauczycieli zakładane i prowadzone przez organy administracji rządowej (m.in. ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zakładanie placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym należy do zadań samorządu województwa (w Polsce funkcjonuje obecnie 38 takich placówek). Ponadto publiczne placówki doskonalenia nauczycieli mogą zakładać i prowadzić gminy oraz powiaty (obecnie w Polsce działa 68 powiatowych i gminnych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 października br., z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r., poz. 1196)