Nowelizację rozporządzenia Ministerstwo Sportu i Turystyki uzasadnienia przede wszystkim koniecznością wprowadzenia nowego narzędzia, które umożliwiłoby współpracę z samorządami przy kreowaniu polityki rozwoju infrastruktury sportowej. Wprowadzenie proponowanych przepisów ma na celu zwiększenie efektywności oraz dostosowanie polityki wsparcia infrastruktury sportowej do realnych potrzeb lokalnych społeczności. Kluczowym elementem tych zmian ma być decentralizacja oraz oddanie części decyzyjności samorządom województw.

Według proponowanych przepisów, minister sportu będzie mógł ogłosić program inwestycyjny, który uwzględni zadania ujęte w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej, uchwalanych przez sejmiki województw. Przy podziale środków na poszczególne województwa będzie brana pod uwagę liczba ludności w województwie oraz inne wskaźniki istotne dla racjonalnego rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej określone w programie inwestycyjnym.

- Samorządy wojewódzkie, posiadając dogłębną wiedzę na temat lokalnych potrzeb oraz możliwości, mogą efektywniej identyfikować potrzeby inwestycyjne, co w efekcie przyczyni się do skuteczniejszego wykorzystania środków Funduszu – zaznaczono w uzasadnieniu.

Program ma być dobrowolny dla samorządów województw, jednak uczestnictwo w nim i możliwość wpływania na rozdysponowywanie środków wymagać będzie partycypacji finansowej ze strony województw. Województwa, które chcą brać udział w programie musiałyby dofinansować wybrane inwestycje na poziomie 30 proc. Łączna partycypacja środków z Funduszu i budżetów województw wynosiłaby zatem do 60 proc. wydatków kwalifikowanych dofinansowanej inwestycji.

Według ministerstwa wejście w życie projektowanych rozwiązań nie spowoduje dodatkowych kosztów  dla budżetu państwa ani Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Planowany do realizacji program uwzględniający współpracę z samorządami wojewódzkimi zakładałby również ich partycypację finansową w realizowanych inwestycjach. Przewidywana kwota Funduszu do przeznaczenia na program na dany rok wynosi 200 mln zł i pochodzić będzie ze środków dostępnych ministrowi właściwemu ds. kultury fizycznej. Analogiczna kwota miałaby pochodzić z budżetów wojewódzkich.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, do postępowań o dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych, a także rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadań określonych w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą stosowane przepisy dotychczasowe.