Z dniem 23 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. poz. 1064). Wprowadzona przez nowelizację zmiana ma jedynie charakter porządkowy. Polega ona na wprowadzeniu w § 2 ust. 1 znowelizowanego rozporządzenia odesłania do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), w miejsce dotychczasowego powołania nieobowiązującej już ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (t.j Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, ze zm.). Zgodnie z nowymi przepisami, podobnie jak to było dotychczas, wniosek o udzielenie finansowego wsparcia przedsięwzięć wskazanych w § 2 ust. 1 rozporządzenia złożyć należy w Banku Gospodarstwa Krajowego od dnia 1 marca do dnia 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września każdego roku. Za dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe uznaje się dzień nadania wniosku przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej tego operatora.