Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (opublikowana w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zmienia z dniem 31 marca 2009 r. nadal obowiązujące przepisy ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Artykuły 7(a)-7(i) będą obowiązywały jeszcze do 1 lipca 2011 r., kiedy ewidencja działalności gospodarczej (dalej: ewidencja) ma być zastąpiona przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.


W celu ujednolicenia terminologii ustawodawca zmienił zgłoszenie do ewidencji na „wniosek o wpis”. Wniosek powinien zawierać, oprócz dotychczasowych danych, także numer NIP przedsiębiorcy, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, o ile oczywiście przedsiębiorca je posiada. Nowelizacja wprowadza w życie zasadę „jednego okienka”, dotychczas jedynie fakultatywną. Oznacza to, że wniosek o wpis do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem przedsiębiorcy o wpis lub aktualizację danych w REGON, ewidencji podatników, zgłoszeniem lub zmianą danych płatnika składek na ubezpieczenie społeczne. Po wpisaniu przedsiębiorcy do ewidencji lub zmianie jego danych, organ ewidencyjny przesyła niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 3 dni, dane z wniosku o wpis do ewidencji do właściwych instytucji.


Przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku listem poleconym lub w formie elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej gminy. Rada Ministrów określi w rozporządzeniu wzór wniosku o wpis do ewidencji, w tym także wzór wniosku elektronicznego.

Znowelizowane przepisy wprowadzają nieodpłatne złożenie wniosku o wpis oraz o zmianę wpisu do ewidencji. Oznacza to zatem, że rady gmin tracą wpływ na ustalanie tych opłat i dotychczasową możliwość zmiany (zmniejszenia) ich wysokości.