Najważniejsze rozwiązania to:

  • Powierzono obsługę programu „Rodzina 500+” Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
  • Zmieniono formę składania wniosku – możliwość składania wniosku jedynie przez internet.
  • Zmieniono sposób wypłaty świadczenia wychowawczego – możliwość wypłaty jedynie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Odejście od wypłaty w formie gotówkowej.
  • Wypłata świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia lub pobierały je w obniżonej wysokości.

Zdaniem rządu coraz więcej wnioskodawców korzysta z elektronicznych kanałów składania wniosków w programie Rodzina 500+:

  • w 2018 r. 32,3 proc. wniosków zostało złożonych przez internet,
  • w 2019 r.  - 65,8 proc.,
  •  w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. 84 proc.

Również wypłata świadczeń w formie bezgotówkowej cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wśród osób otrzymujących świadczenia na rzecz dzieci – takie jak m.in. świadczenia rodzinne, czy świadczenie wychowawcze – jedynie w przypadku niespełna 2 proc. osób wypłata odbywa się w innej formie niż na rachunek bankowy.

Projektowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.