Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie jest kolejną w ciągu ostatnich lat ustawą tzw. kompetencyjną, wprowadzająca zmiany w organizacji i funkcjonowaniu organów administracji i przenoszącą wykonywanie zadań na inne organy. Wpisuje się ona w dotychczasową tendencję do przenoszenia kompetencji i wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej z organów administracji rządowej do jednostek samorządu terytorialnego. Powoduje to powiększenie zakresu kompetencji samorządów, a tym samym wzmocnienie i zwiększenie ich znaczenia. Równolegle jest przygotowywana ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, która wprowadza zmiany w działaniu terenowych organów administracji rządowej. Obie ustawy są na tym samym etapie prac legislacyjnych.


Zmiany wprowadzane nową ustawą kompetencyjną mają kilka celów:
- zmiany strukturalne w administracji publicznej,
- przesunięcia kompetencyjne,
- uporządkowanie zagadnień związanych z wydawaniem aktów prawa miejscowego,
- uporządkowanie podziału kompetencji między organami jednostki samorządu terytorialnego.


Zgodnie z przepisem końcowym ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2009 roku, ale niektóre przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia lub 1 stycznia 2010 r.