Ustawa w dotychczasowym brzmieniu zbyt słabo wypełnia funkcję represyjną, potrzebne są więc zmiany, które sprawią, że system odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych będzie skutecznie służył eliminowaniu niezgodnych z prawem zachowań w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.
W tym celu projekt przewiduje podjęcie między innymi następujących działań:
- poszerzenie zakresu podmiotowego osób objętych odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- dostosowanie katalogu naruszeń dyscypliny finansów publicznych, tak aby tworzył on spójny system penalizujący działania sprzeczne z podstawowymi zasadami gospodarowania środkami publicznymi;
- zmodyfikowanie wytycznych wymiaru kar oraz ograniczenie stosowania instytucji odstąpienia od wymierzenia kary;
- utworzenie komisji właściwych dla kilku resortów (zmniejszenie liczby komisji orzekających);
- zmiana sposobu wynagradzania osób pełniących funkcje w organach właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- zwiększenie przejrzystości postępowania prowadzonego przez rzecznika dyscypliny oraz zniesienie możliwości wnoszenia wniosku o ukaranie przez podmioty inne niż rzecznik dyscypliny, a także zwiększenie zakresu współpracy między rzecznikiem dyscypliny a zawiadamiającym o okolicznościach wskazujących na popełnienie naruszenia;
- wzmocnienie roli organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zapobieganiu naruszeniom przez sygnalizowanie uchybień w działalności instytucji publicznych;
- zmiany innych ustaw, w tym szczególności ustawy o finansach publicznych w zakresie określenia obowiązków jednostek sektora finansów publicznych odnośnie do przysługujących im należności.
Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.