Z dniem 17 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. poz. 1691) .

Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/37/UE z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/671/EWG odnoszącą się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach (Dz. Urz. UE L 59 z 28.02.2014, str. 32).

Dyrektywa 2014/37/UE przewiduje stosowanie urządzeń przytrzymujących dla dzieci homologowanych zgodnie z wymaganiami technicznymi regulaminu EKG ONZ w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji ulepszonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci stosowanych na pokładach pojazdów silnikowych (regulamin EKG ONZ nr 129).

Wymagania określone w regulaminie mogą być stosowane przez producentów urządzeń przytrzymujących dla dzieci alternatywnie w stosunku do obecnie obowiązujących wymagań zawartych w regulaminie EKG ONZ nr 44 lub dyrektywie Rady z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych (77/541/EWG) (Dz.U. nr L 220 z 29.8.1977, str. 95, z późn. zm.). W związku z treścią dyrektywy 2014/37/UE do procedury homologacji typu przedmiotów wyposażenia lub ich części, uregulowanej w rozporządzeniu zmienionym przez omawianą nowelizację, wprowadzono regulamin EKG ONZ nr 129.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. poz. 1691)