Spór w sprawie dotyczył odpowiedzi na pytanie czy gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z budową świetlicy wiejskiej i placu zabaw.

Inwestycja ta została realizowana była w latach 2011-2012, oddana do użytkowania w 2012 r. i nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych. W związku z tym gmina nie dokonywała odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki. Obecnie gmina rozważa zawarcie ze spółką komunalną umowy dzierżawy lub najmu tej infrastruktury.

W ocenie gminy w przypadku zmiany przeznaczenia inwestycji i wykorzystania jej do czynności opodatkowanych, będzie ona uprawniona do częściowego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę ww. infrastruktury, w drodze korekty, o której mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT.

Zdaniem Ministra Finansów skoro już na etapie realizacji opisanej inwestycji gmina wyłączyła ją poza regulacje objęte przepisami ustawy o VAT, to nawet późniejsze włączenie efektów tej inwestycji do działalności gospodarczej oraz przeznaczenie do czynności opodatkowanych, nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty podatku.

Gmina wystąpiła ze skargą do sądu administracyjnego.

WSA uwzględnił skargę.

Zdaniem sądu, z przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji stanu faktycznego nie wynikało, aby gmina w momencie nabywania towarów i usług związanych z realizacją inwestycji nie posiadała zamiaru wykorzystywania jej do działalności gospodarczej.
Zatem należy stwierdzić, że stanowisko organu, który uznał, że nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, co oznacza, że w momencie nabycia towarów usług gmina nie działała w charakterze podatnika – nie jest uzasadnione.

W przypadku zmiany przeznaczenia inwestycji i wykorzystania jej do czynności opodatkowanych, gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę w drodze korekty – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 16 września 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 734/15, nieprawomocny