Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku inspektora ds. ewidencji ludności został dodatkowo w 2006 r. powołany uchwałą rady gminy na zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego. Czy należy odwołać go ze stanowiska uchwałą rady gminy i zatrudnić na umowę o pracę?
Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów jest nadal zastępcą?
Czy należy odwołać go ze stanowiska uchwałą rady gminy i zatrudnić na umowę o pracę?

Czy w takim przypadku musi być przeprowadzony konkurs na stanowisko zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego?

Odpowiedź

Pracownika wskazanego w pytaniu nie można odwołać ze stanowiska uchwałą rady gminy. Nie jest on bowiem pracownikiem powołanym, nadal pozostaje w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Zmiana – przeniesienie ze stanowiska zastępcy kierownika USC wymaga wypowiedzenia zmieniającego

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.) – dalej u.p.a.s.c. czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca (zastępcy), przy czym kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent). W przypadkach wskazanych w art. 6 ust. 3-5 u.p.a.s.c. wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia lub może zatrudnić inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku zastępcy (zastępców) kierownika urzędu stanu cywilnego. Wskazana czynność z 2006 r. może być zatem potraktowana jako zmiana treści stosunku pracy – tj. zmiana umowy o pracę. W świetle obecnych przepisów nie jest możliwe odwołanie takiego pracownika ze stanowiska zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego. W tym zakresie zmiany umowy o pracę może dokonać wójt gminy. Niestety, nie jest jasne, jaką treść miała uchwała rady gminy, przy czym należy uznać, że powołanie nastąpiło na czas nieokreślony. Zatem należy to potraktować jako zmianę treści umowy o pracę w trybie porozumienia zmieniającego. Obecnie zatem nie jest już zatrudniony na stanowisku inspektora ds. ewidencji ludności, ale na stanowisku zastępcy kierownika USC. W tej sytuacji należy wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, wskazujące – jako proponowane – stanowisko inspektora lub inne równorzędne.

Warto przypomnieć, że pracownik wskazany w pytaniu nie jest zatrudniony na podstawie powołania, ale na podstawie umowy o pracę, względnie mianowania, jeżeli w ten sposób został zatrudniony (wyrok SN z 3 kwietnia 2008 r., II PK 281/07, OSNP 2009/17-18/221).
Przesunięcie zastępcy kierownika USC powoduje opróżnienie stanowiska. Jeżeli nie zostanie na to stanowisko przeniesiony inny urzędnik samorządowy, wówczas stanowisko to staje się wolnym stanowiskiem urzędniczym, o którym mowa w art. 12 ustawy o pracownikach samorządowych . W takim wypadku obsadzenie stanowiska wymaga ogłoszenia naboru konkursowego.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)