Czy zmiana terminu rozpoczęcia działalności szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej wymaga wydania nowej decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności?

Odpowiedź

Przepisy ustawy o systemie oświaty w tym zakresie nie rozstrzygają tego problemu. Wydanie nowej decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej jest wymagane, jeżeli zmiana obejmuje zagadnienia związane z procesem edukacyjnym.

Uzasadnienie

Określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki, jest jednym z elementów wymaganych we wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Zgodnie z art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Odmowa zmiany danych wymaga wydania decyzji administracyjnej. Jeżeli więc organ prowadzący szkołę niepubliczną poinformował organ ewidencyjny o zmianie danych w zgłoszeniu – polegającej na zmianie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły, wówczas, organ ewidencyjny powinien dokonać zmian we wisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 3 u.s.o., szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a u.s.o.,
2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a w przypadku liceum profilowanego - kształci w profilach kształcenia ogólnozawodowego,
6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Jeżeli więc zmianie ulegnie obszar mieszczący się w zakresie przedmiotowym ww. przepisu, wymagana jest nowa decyzja. Sądzę, że sama zmiana daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły nie wymaga wydania nowej decyzji, o ile pozostałe elementy (kluczowe z punktu widzenia procesu kształcenia) nie uległy zmianie. Nowej decyzji wymagałyby – w moim przekonaniu – takie zmiany jak: zmiana adresu szkoły, zmiana organu prowadzącego szkołę, czy też zawodu, w którym kształci szkoła.