Przepis art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (traktujący o możliwości przenoszenia decyzji) dotyczy decyzji określonej w art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , a więc decyzji o warunkach zabudowy. Wśród przepisów ustawy dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego brak jest analogicznego zapisu, jaki zawarty jest w art. 63 ust. 5. Także przepisu art. 63 ust. 5, z uwagi na jego tekstową precyzję nie można interpretować rozszerzająco. Oznacza to, iż decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie można przenieść na innego inwestora.

Gmina będąca jednocześnie inwestorem ominęła powyższe ograniczenia zmieniając decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego przy czym zmiana polega na określeniu nowej strony na rzecz której decyzja została wydana.

Czy powyższy tryb działania organu wydającego decyzję lokalizacyjną jest prawidłowy?

Odpowiedź

Jak podniesiono w treści zadanego pytania, decyzja o lokalizacji celu publicznego nie podlega - w odróżnieniu do decyzji o warunkach zabudowy - możliwości przeniesienia na inny podmiot. Wynika to zarówno z przytoczonych w treści zadanego pytania przepisów prawa, jak i z orzecznictwa sądowego (m.in. uzasadnienie wyroku WSA w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2007 r., II SA/Kr 989/04).

Tytułem wstępu należy zauważyć, że "oznaczenie strony jest niezwykle ważnym elementem decyzji, kreuje ono bowiem podmiot jej praw i obowiązków. Zmiana adresata decyzji, czyli strony, tj. zmiana podmiotowa, nie jest innym uregulowaniem praw lub obowiązków strony, tylko przeniesieniem ich na nowy podmiot. Kwestia zmiany strony decyzji w istocie dotyczy, więc nowej sprawy w sensie formalnoprawnym i materialnoprawnym (wyrok WSA z 21 czerwca 2006 r., sygn. II SA/Łd 315/06, wyrok NSA z 6 października 2003 r., sygn. II SA 3163/2001)

Należy z całą pewnością stwierdzić, że postępowanie przeprowadzone przez gminę jest niezgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego . Jak wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja administracyjna jest aktem prawnym indywidualnym o określonej treści i formie wywołujący skutki prawne w postaci powstania, zmiany lub wygaśnięcia konkretnego stosunku prawnego, którego treścią jest zazwyczaj jakieś uprawnienie lub obowiązek konkretnego podmiotu, a zatem nie jest możliwe w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego przeniesienie takiej decyzji. Jak podkreślono w postanowieniu NSA z dnia 8 lipca 2008 r. (II GSK 209/08) "w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że zmiana decyzji w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego jest możliwa jedynie w zakresie dotyczącym "nabycia prawa", a więc w zakresie "przedmiotu" decyzji". Podobnie orzekał WSA w Warszawie (wyrok z dnia 13 września 2007 r., VII SA/Wa 1039/07), który stwierdził wyraźnie, że "w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego nie można zmienić zezwolenia wydanego na rzecz osoby fizycznej na spółkę prawa handlowego, bowiem nie jest możliwa cesja uprawnień zawartych w decyzji administracyjnej wydanej dla jednego podmiotu na rzecz innego podmiotu - w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego możliwa jest jedynie zmiana w zakresie przedmiotu decyzji, niedopuszczalna jest natomiast zmiana podmiotu decyzji". Jakakolwiek zmiana zakresu podmiotowego (wydanie decyzji nowemu czy dodatkowemu adresatowi) w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego będzie więc działaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Tryb działania organu wydającego decyzję o zmianie decyzji o lokalizacji celu publicznego w przedmiotowym stanie faktycznym należy w konsekwencji ocenić negatywnie i jako niezgodny z prawem.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)