Wójt gminy ustalił spółce środowiskowe uwarunkowania na realizację budowy farmy wiatrowej.

Od decyzji odwołanie złożyło stowarzyszenie oraz fundacja. Obie organizacje zarzuciły brak sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla wariantu wybranego przez inwestora.

WSA uznał skargę za zasadną.

Sąd podkreślił, iż przyjęcie innego wariantu realizacji przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia oceny w pełnym jej zakresie.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w takim przypadku może być wydana dopiero po przedłożeniu przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wybranego nowego wariantu realizacyjnego, który to raport musi być poddany weryfikacji, a wybrany wariant realizacyjny uzyska uzgodnienie organów współdziałających.

Sąd podkreślił, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją uznaniową.

Oznacza to, iż organ właściwy do wydania tej decyzji powinien przeprowadzić postępowanie przewidziane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 788) i jest zobligowany wydać tę decyzję tylko wtedy, gdy inwestor spełni wymagania określone przepisami ustawy.

Wójt nie mógł samodzielnie dokonać oceny oddziaływania na środowisko – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Szczecinie z 2 lutego 2017 r., sygn. akt II SA/Sz 1011/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów