Czy konieczna jest zmiana regulaminu utrzymania czystości i przypadku, gdy aktualizacja planu gospodarki odpadami dotyczyła jedynie jego dostosowania do wymogów obowiązującego porządku prawnego, zaktualizowania wielkości wytwarzanych odpadów oraz określenia nowych poziomów odzysku zgodnie z wymogami obowiązującego prawa?

Nadmieniam, że plan na terenie gminy nie stanowi prawa miejscowego.

Odpowiedź

Naszym zdaniem, po każdej aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami, konieczne będzie uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie - uwzględniającego zmiany w zapisach tego planu. Nadto plan musi mieć charakter prawa miejscowego - co wynika z ustawy o odpadach .


Uzasadnienie


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że: "Rada gminy dostosuje regulamin do gminnego planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty uchwalenia tego planu." Wynika z niego, że gmina jest zobowiązana do uwzględnienia ustaleń dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi zawartych w uchwalonym planie gospodarki odpadami (system zbiórki, rodzaje stosowanych pojemników na odpady, miejsca utylizacji odpadów) w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Działanie dostosowawcze powinno być przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy od daty uchwalenia tego planu. Jest to bardzo istotne ze względu na przepisy zawarte w ustawie o odpadach, zgodnie z którymi, plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji przynajmniej raz na 4 lata.


Oznacza to, że po każdej aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami, konieczne będzie uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie - uwzględniającego zmiany w zapisach tego planu.Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)