Rada gminy podjęła uchwałę, którą dokonała zmian w uchwale w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy. W § 1 uchwały zmieniającej przyjęty został zapis o zmianie daty podjęcia uchwały "poprzez skreślenie 27 marca 2009 roku a wpisanie 31 sierpnia 2009 roku".

Wojewoda Świętokrzyski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze (nr PKN.I-0911/145/2009 z dnia 23 września 2009 r., Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 445, poz. 3186), w którym uznał, że w części określonej w § 1 uchwała zmieniająca jest sprzeczna z prawem. Z tego powodu stwierdził nieważność § 1 tej uchwały.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewoda zauważył, że tryb dokonywania zmian aktu prawnego określony jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Stosownie do § 82 ZTP zmiana aktu może polegać na:
- uchyleniu niektórych jego przepisów,
- zastąpieniu niektórych przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu, albo
- dodaniu nowych przepisów.

W konsekwencji wojewoda przyjął, że przyjęte reguły zmian w systemie prawa odnoszą się do zmian przepisów, a nie daty podjęcia danego aktu prawnego. Zatem poprzez uchwałę zmieniającą nie wprowadza się zmian w dacie podjęcia uchwały. Tak więc przyjęta przez radę gminy zmiana w § 1 uchwały jest niezgodna z prawem.


Pełna treść rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23września 2009 r., nr PKN.I-0911/145/2009 pobrana została z Systemu Informacji Prawnej LEX