Z dniem 9 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249) . Materia rozporządzenia nie była dotychczas regulowana przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


Rozporządzenie reguluje sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), w tym m.in. infrastrukturę techniczną ZSIN oraz sposób tworzenia i prowadzenia centralnego repozytorium (rozdz. 2 rozporządzenia). Wskazuje także, że komunikacja pomiędzy integrującą platformą elektroniczną (IPE), jako centralnym elementem ZSIN, a rejestrami publicznymi, które zostaną włączone do ZSIN (m.in. TERYT i REGON), odbywać się będzie za pomocą interfejsów, które zostaną utworzone w ramach współpracy Głównego Geodety Kraju z organami odpowiedzialnymi za prowadzenie poszczególnych rejestrów.

Ponadto, w rozporządzeniu określono treść, formę i sposób przekazywania (za pośrednictwem infrastruktury technicznej ZSIN) zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w rejestrach publicznych włączonych do ZSIN (rozdz. 3) oraz harmonogram głównych działań związanych z utworzeniem ZSIN i wdrożeniem jego funkcjonalności (rozdz. 4).

Szczegółowy zakres i harmonogram działań mających na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN określony został w załączniku nr 6 do rozporządzenia. Zgodnie z harmonogramem starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu) obowiązani są do:
-wprowadzenia w systemach teleinformatycznych, stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, rozwiązań technicznych umożliwiających komunikację z IPE w sposób umożliwiający wykonywanie określonych w rozporządzeniu operacji - w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia,
-utworzenia dla poszczególnych powiatów inicjalnej bazy danych zawartych w centralnym repozytorium, przeprowadzenia testów jej aktualizacji oraz dokonania niezbędnych zmian w oprogramowaniu ZSIN lub systemie teleinformatycznym stosowanym do prowadzenia ewidencji gruntów – w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia,
- utworzenia dla poszczególnych powiatów bazy danych zawartych w centralnym repozytorium podlegającej aktualizacji – w terminie 40 miesięcy od dnia wejścia z życie rozporządzenia.

Zgodnie z treścią uzasadnienia do rozporządzenia , koszty dostosowania systemów informatycznych ewidencji gruntów i budynków, obciążające budżety powiatów (miast na prawach powiatu), wyniosą 18 mln zł. Koszty te są częścią składową kwoty 650 mln zł, stanowiącej koszt budowy w Polsce infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w uzasadnieniu do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489).

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 249)