Zgoda KE oznacza także przyspieszenie dla podobnych projektów realizowanych przez samorządy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako pierwsze w Polsce zakończyło skomplikowany etap notyfikacji i uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w tego typu projektach. Stanowi to potwierdzenie, że ich realizacja nie naruszy konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Decyzja dla Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej to jednocześnie fundament dla projektów sieci szerokopasmowych w innych województwach - doświadczenia zdobyte w trakcie procesu notyfikacji ułatwią uzyskanie decyzji dla pozostałych projektów.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to pięć projektów i pierwsze tak kompleksowe przedsięwzięcie teleinformatyczne, które swoim zasięgiem obejmie cały makroregion Polski Wschodniej - województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Beneficjentami projektów SSPW są samorządy województw Polski Wschodniej.

Projekty SSPW są realizowane w ramach priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Rozwój Polski Wschodniej. Jego celem jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej. W efekcie projektu zostanie rozbudowana infrastruktura światłowodowa, umożliwiająca rozwój usług telekomunikacyjnych, w tym świadczenie usług nowej generacji - NGA.

MRR odegrało istotną rolę w procesie przygotowania projektów. Warto wymienić: porozumienie o współpracy pomiędzy resortem a operatorami telekomunikacyjnymi zawarte w 2007 r., zlecenie i odebranie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej, odpowiedzialność za cały proces przygotowania studium wykonalności dla projektów SSPW.

MRR przeprowadziło również, w dniach 6 kwietnia – 6 maja 2011 r., konsultacje z operatorami na temat przyjętych założeń w projektach. Ich celem było prawidłowe zidentyfikowanie obszarów interwencji, tj. obszarów, które obejmie zasięg sieci oraz zapewnienie przejrzystości udzielania pomocy publicznej. Istotne było również zapewnienie, iż planowane lokalizacje węzłów sieci nie kolidują z innymi inwestycjami podobnego typu planowanymi na obszarze Polski Wschodniej.

W trakcie całego procesu przygotowań projektów, samorządom województw zapewniono pomoc ekspercką. Ściśle współpracowano również m.in. z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.

Historia projektu – kluczowe działania podjęte przez MRR:

2 października 2007 r. podpisanie porozumienia o współpracy dotyczącej projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” pomiędzy MRR a operatorami telekomunikacyjnymi. Zlecenie i odebranie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej dla potrzeb projektu (odbiór - czerwiec 2008 r., aktualizacja – maj 2010 r.). Zlecenie i odebranie studium wykonalności dla projektów „SPPW” (odbiór - 22 marca 2010 r., aktualizacja - sierpień 2011 r.). Powołanie Komitetu Sterującego ds. projektu SSPW.

Prowadzenie uzgodnień z Komisją Europejską w ramach procesu notyfikacji pomocy publicznej. Prowadzenie uzgodnień z Regulatorem (Urząd Komunikacji Elektronicznej) odnośnie planowanych warunków dostępu do infrastruktury.

17 września 2010 r. podpisanie porozumienia w zakresie uzgodnień związanychz projektami budowy sieci szerokopasmowych w ramach PO RPW oraz RegionalnychProgramów Operacyjnych przez przedstawicieli MRR, UKE i TP S.A.

Wrzesień 2010 r. - marzec 2011 r. - zebranie danych od operatorów telekomunikacyjnych oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, potrzebnych do wyznaczenia obszarów białych, szarych i czarnych.

Udzielanie pomocy eksperckiej beneficjentom (m.in. przygotowanie ekspertyz prawnych nt. modelu partnerstwa publiczno-prywatnego czy interpretacji przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).

6 kwietnia – 6 maja 2011 r. – konsultacje z operatorami telekomunikacyjnymi.

10 listopada 2011r. – notyfikacja, czyli zielone światło Komisji Europejskiej dla projektu.

Zgoda Komisji Europejskiej i co dalej?

Notyfikacja oznacza akceptację ostatecznego kształtu projektu i warunków budowy sieci i późniejszej jej eksploatacji:
ustalono obszary, gdzie można inwestować czyli tam, gdzie rynek nie działa prawidłowo i gdzie inwestycja nie naruszy zasad konkurencji (wyznaczono obszary interwencji w projekcie, tzw. obszary białe, szare i czarne (BSC), nazwane w ten sposób w zależności od istnienia lub braku infrastruktury oraz świadczonych usług na danym terenie),
otwarty dostęp - infrastruktura SSPW będzie dostępna dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych na równych zasadach, infrastruktura SSPW będzie przygotowana do świadczenia usług nowej generacji (NGA), co oznacza, że projekt jest zgodny z kierunkami rozwoju rynku teleinformatycznego w UE, wyznaczonymi w dokumencie strategicznym Europejska Agenda Cyfrowa, która stanowi jeden z przewodnich projektów strategii Europa 2020,
neutralność technologiczna - zbudowana w ramach projektu infrastruktura będzie neutralna, tzn. nie będzie faworyzowała żadnej technologii sieci dostępowych i każda alternatywa (przewodowa, bezprzewodowa) będzie możliwa w celu wykorzystana tej infrastruktury na potrzeby świadczenia usług użytkownikom końcowym.

Za dalsze działania w projektach odpowiadają samorządy województw Polski Wschodniej. Od ich inicjatywy będzie zależał dalszy sukces całego przedsięwzięcia. Województwo warmińsko-mazurskie właśnie zakończyło dialog techniczny z operatorami w celu rozpoczęcia inwestycji. Efekty tych prac będą już wkrótce widoczne.

Samorządy będą właścicielami wybudowanej infrastruktury. Jednak powodzenie projektu zależy również od operatorów, którzy poprzez sieci dostępowe umożliwią korzystanie z Internetu szerokopasmowego mieszkańcom i firmom. O pełnym sukcesie projektu będzie można mówić, gdy po jego zakończeniu 90 % gospodarstw domowych i 100 % firm w Polsce Wschodniej będzie miało możliwość korzystania z dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Szczegółowe informacje o wszystkich projektach Programu Rozwój Polski Wschodniej można znaleźć na stronie: PolskaWschodnia.gov.pl/projekty