W tym tygodniu projekt budżetu przygotowany przez prezydenta Janusza Kubickiego przyjął pełniący obowiązki Rady Miasta Adam Urbaniak. Obaj będą zarządzać Zieloną Górą do czasu wyborów samorządowych, które odbędą się 15 marca 2015 r.

Jesienią 2014 r. w Zielonej Górze nie było wyborów do rady miasta i na prezydenta. Odstąpiono od nich z uwagi na zbliżający się termin połączenia miasta z gminą wiejską, które nastąpiło 1 stycznia 2015 r.

„Uchwała budżetowa rzadko kiedy w pełni zaspokaja wszystkie potrzeby danej wspólnoty samorządowej, stąd trudno oczekiwać ocen celujących. Budżet Zielonej Góry na 2015 r. oceniam więc jako satysfakcjonujący” - powiedział PAP Urbaniak.

Prezydent Kubicki powiedział PAP, że po wyborach budżet na pewno będzie ulegał zmianom, gdyż połączenie miasta z gminą wiejską jest pionierskim posunięciem i nikt wcześniej nie miał doświadczeń w tym zakresie.

„Najważniejsze jednak, że udało się w budżecie wygospodarować pokaźną sumę na inwestycje, a te oznaczają rozwój miasta" - podkreślił Kubicki.

W strukturze dochodów Zielonej Góry 56,2 proc. stanowią tzw. dochody własne, czyli udział miasta w podatkach PIT i CIT; 16,2 proc. opłaty i podatki lokalne, a 7,6 proc. inne dochody. Subwencja ogólna z budżetu państwa na realizację zadań samorządu to nieco ponad 26 proc. dochodu; 8,4 proc. będzie pochodzić z dotacji celowych państwa i niemal tyle samo z funduszy unijnych.

„Cieszy wyraźny wzrost przychodów po stronie dochodów z tytułu udziału samorządu w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, co - mam nadzieję - potwierdza nie tylko deklarowane korzyści z połączenia miasta z gminą (tzw. bonus - zwiększenie udziału w PIT za zgodne połączenie), ale i świadczy o większych dochodach naszych mieszkańców i poprawiającej się koniunkturze wśród naszych przedsiębiorców” - powiedział PAP Urbaniak.

18 mln zł z pierwszej transzy bonusa ministerialnego za zgodne połączenie jednostek samorządu zostanie zainwestowanych na terenie byłej gminy. W dziale inwestycji znalazło się także 6 mln zł zarezerwowanych na zadania, które zostaną wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego w samej Zielonej Górze.

Łącznie w budżecie Zielonej Góry na 2015 r. na inwestycje zapisano prawie 108 mln zł. Do największych należy dalsze zbrojenie terenów inwestycyjnych w Nowym Kisielinie (ponad 12,7 mln zł), budowa infrastruktury rowerowej w mieście i gminie (10 mln zł) i budowa zespołu edukacyjnego na Osiedlu Zastalowskim (8 mln zł). 6 mln zł samorząd przeznaczy na rozwój budownictwa społecznego.

„Martwi stosunkowo niski poziom inwestycji, zaplanowany na ok. 17 proc. Dobrze rozwijający się samorząd winien zakładać na inwestycje ok. 25 proc. swojego budżetu. Mam jednak nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie w kolejnych latach, kiedy będziemy realizować inwestycje z udziałem środków unijnych, gdyż w tym roku jeszcze nowa alokacja 2014-2020 nie będzie w pełni uruchomiona” - uznał Urbaniak.

Podobnie jak w innych samorządach tego szczebla, największa część budżetu zostanie skonsumowana przez oświatę i edukację. Wydatki na te cele określono w projekcie na prawie 237 mln zł. 97,5 mln zł zostanie wydanych na pomoc społeczną i zdrowie, a utrzymanie administracji pochłonie ponad 47,6 mln zł. Ponad 36 mln zł będą kosztowały zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki, a 26,5 mln zł gospodarka mieszkaniowa.

W budżecie z 2014 r. (przed połączeniem z gminą) wydatki miasta określono na 590,6 mln zł, a dochody na 588,9. Dane porównawcze z budżetem na ten rok wskazują, że wraz ze wzrostem obu tych pozycji w 2015 r. wyższy będzie także deficyt, który wyniesie 8,1 mln zł, mający być pokryty z kredytu. (PAP)