Odpowiedź

Jeżeli podział dokonywany jest na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości, tj. gminy, nie jest wymagana zgoda właściciela nieruchomości, którym jest Skarb Państwa.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
W myśl wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie II SA/Kr 1262/06: "w przypadku podziału nieruchomości na podstawie przepisów ustawy ustawy o gospodarce nieruchomościami  o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości mogą wystąpić jej właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty lub współużytkownik wieczysty, gdyż tylko te podmioty są władne dysponować nieruchomością w ramach przysługującego im prawa, mają więc interes prawny, aby żądać czynności organu. Podmioty te są tym samym stronami postępowania administracyjnego. Te podmioty również - jako strony postępowania podziałowego – mogą odwołać się od decyzji podziałowej i uczestniczyć w postępowaniu".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie I SA/Wa 1775/07 orzekł zaś, iż: "stronami postępowania podziałowego są wyłącznie właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, co oznacza, że nie są nimi osoby, które aktualnie nie mają żadnego tytułu prawnego do nieruchomości".

Uwagi

Opinia odpowiednio starosty wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, zarządu powiatu lub zarządu województwa wymagana jest, gdy podział nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, powiatu lub województwa dokonywana jest z urzędu (art. 97 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami )

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)