Czy wydając zezwolenie na odzysk odpadów organ powinien w decyzji zawrzeć wyłącznie opis procesu technologicznego odzysku odpadów będącego przedmiotem wniosku o ww. zezwolenie, czy również procesy towarzyszące odzyskowi, np. odpylanie, oczyszczanie ścieków technologicznych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną itp.?

Odpowiedź

Pozwolenie na odzysk odpadów musi zawierać elementy, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach . O zakresie szczegółowości decyzji w zakresie opisu stosowanego procesu technologicznego i metod odzysku decyduje organ. Nie musi on wskazywać w decyzji poszczególnych procesów towarzyszących odzyskowi. Jeśli jednak w wyniku danego procesu odzysku będą powstawały odpady, to powinien być uwzględniony sposób ich zagospodarowania (np. przekazanie innemu posiadaczowi do unieszkodliwienia – w przypadku tzw. balastu).

Uzasadnienie

W uzasadnieniu decyzji powinien znaleźć się krótki opis procesu technologicznego oraz dozwolone metody odzysku. Organ może oczywiście opisać proces technologiczny w sposób bardziej szczegółowy, ale może również odwołać się do informacji zawartych we wniosku (używając określenia "zgodnie z wnioskiem"), gdzie proces technologiczny będzie opisany szczegółowo wraz z przypisaną mu metodą odzysku.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)