Przed złożeniem wniosku o podział przedmiotowej nieruchomości wydano pozytywną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która nadal jest obowiązująca. Gmina nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale przed złożeniem wniosku o podział nieruchomości została podjęta uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do jego sporządzenia.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu, a wniosek o podział został złożony po upływie 6 miesięcy (licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego), lub po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu. Okres zawieszenia postępowania podziałowego w sytuacji, o której mowa powyżej, może jednak trwać nie dłużej niż 6 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o podział). Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony, zastosowanie znajdzie art. 94 ust. 1 ustawy. Przepis ten dopuszcza możliwość podziału nieruchomości wówczas, gdy nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi albo gdy jest zgody z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

A zatem, jeżeli wniosek o podział nieruchomości złożony został po upływie 6 miesięcy od dnia podjęcia przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, wówczas gmina ma obowiązek zawiesić postępowanie podziałowe do czasu uchwalenia planu, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Dopiero wówczas, gdy plan nie zostanie uchwalony we wskazanym terminie, możliwe będzie dokonanie podziału nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy jednak pamiętać, że powyższy tryb postępowania obowiązuje wówczas, gdy dany obszar nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego. Natomiast w przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują obowiązek sporządzenia tego planu, wówczas postępowanie podziałowe zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego (art. 94 ust. 3 ustawy).

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 93 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podział nieruchomości jest co do zasady możliwy wówczas, gdy jest on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustawa zastrzega jednocześnie, że w przypadku braku tego planu należy stosować tryb przewidziany w art. 94 ustawy.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, w przypadku braku planu miejscowego - jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu - podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Istotne znaczenie z punktu widzenia postawionego pytania ma także art. 94 ust. 2 ustawy, który stanowi, że jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego, a wniosek o podział został złożony po upływie 6 miesięcy (licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego), lub po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, wówczas postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o podział). Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony, stosuje się przepis art. 94 ust. 1.

W tym miejscu podkreślić należy, że opisany powyżej tryb postępowania dotyczący zawieszenia postępowania obowiązuje wówczas, gdy na danym obszarze nie ma obowiązku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inaczej będzie jednak w sytuacji, gdy istnieje obowiązek uchwalenia tego planu. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 94 ust. 3 ustawy, jeżeli nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych na mocy przepisów odrębnych obowiązkiem sporządzenia takiego planu, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się (obligatoryjnie) do czasu uchwalenia tego planu.