Spółdzielnia Mieszkaniowa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez prezesa zarządu wystąpiła z wnioskiem o przebudowę nawierzchni miejsc postojowych na pięciu działkach budowlanych. Współwłaścicielami każdej z działek jest ponad 70 właścicieli lokali, tym samym stronami postępowania będzie około 350 osób.

Czy zastosowanie znajdują tutaj przepisy szczególne o których mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiające zawiadomienie stron przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób i tym samym nierozsyłania zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz decyzji do każdego współwłaściciela przedmiotowych nieruchomości?

Odpowiedź
 


 

Regulacja art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego stanowiąca uproszczoną formę doręczenia pism przez organy administracji publicznej znajduje zastosowanie, ale tylko wówczas gdy szczególny przepis prawa materialnego taką możliwość przewiduje. W postępowaniach prowadzonych na podstawie Prawa budowlanego jedynie w przypadku budowy obiektu liniowego (np. droga wraz ze zjazdami), którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego . Jest jednak wątpliwym, że zamierzenie dotyczące miejsc postojowych, ale realizowane poza pasem drogowym na prywatnych działkach dotyczy obiektu liniowego.

Uzasadnienie

W myśl art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z powyższej regulacji jednoznacznie wynika, że uproszczony tryb doręczania pism procesowych dotyczy tych postępowań, w których regulujące je przepisy taką możliwość przewidują. Przykładem jest tutaj art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do pism w sprawach dotyczących ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego. Innym przykładem jest art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś. w myśl którego - jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego W zależności zatem od regulacji konkretnego postępowania istnieje możliwość zastosowania art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego , ale musi istnieć wyraźne do tego upoważnienie. W sprawach z zakresu Prawa budowlanego zgodnie z art. 5a ust. 1 - w przypadku budowy obiektu liniowego, którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron w postępowaniu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego W myśl art. 3 pkt 3a Prawa budowlanego pod pojęciem obiektu liniowego należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. Drogą jest budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Z kolei przedmiotem zamierzenia w niniejszym przypadku są miejsca postojowe usytuowane na prywatnych działkach poza pasem drogowym, a zatem trudnym do zaakceptowania poglądem będzie, że planowana inwestycja jest obiektem liniowym, o którym mowa powyżej, do którego zastosowanie znajdzie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego .

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)