Pracownik posiada 4 lata 8 miesięcy stażu pracy na stanowisku pracownika socjalnego, ponadto w ramach umowy na zastępstwo przepracował 5 miesięcy na stanowisku pracownika socjalnego. Ogólny staż pracy tego pracownika wynosi 5 lat, 1 miesiąc. Praca nie była wykonywana w trybie ciągłym, były przerwy w zatrudnieniu.

Czy ta osoba zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych może być zatrudniona obecnie na stanowisku starszego pracownika socjalnego?

Odpowiedź

Osoba, której łączny staż pracy wynosi 5 lat, może być zatrudniona na stanowisku starszego pracownika socjalnego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) wśród wymogów kwalifikacyjnych wymienia staż pracy, bez dodatkowych określeń. W szczególności nie wskazuje, że praca miałaby być wykonywana nieprzerwanie, nie określa również wymiaru czasu pracy (cały etat lub jego część), ani miejsca jej świadczenia. Dlatego też należy przyjąć, że wylegitymowanie się okresem zatrudnienia opiewającym na minimum 5 lat pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku. Staż pracy powinien być odnoszony do okresu świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy. Najczęściej stosunek pracy nawiązuje się poprzez zawarcie umowy o pracę, którą jest również umowa na zastępstwo. Jeżeli wskazana osoba świadczyłaby pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną (np. zlecenie), to czas, w którym wykonywała tę umowę nie powinien być liczony do stażu pracy.