Odpowiedź

Także w przypadku zatrudnienia pracownika na zastępstwo na stanowisku urzędniczym konieczna jest weryfikacja, czy osoba ta spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych .

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
 - co do zasady jest obywatelem polskim,
 - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
 - posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Natomiast pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia ww. wymagania oraz dodatkowo:
 - posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 - cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Jak z powyższego wynika osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym nie może być skazana za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu lub przestępstwo skarbowe umyślne. Ustawodawca nie uzależnia tego wymogu od rodzaju umowy o pracę, czy jest to umowa na czas nieokreślony, określony czy na zastępstwo nieobecnego pracownika.

Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Jeśli jest to stanowisko urzędnicze to zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego nie wymaga przeprowadzenia naboru.

Umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika jest umową o pracę i jako taka podpada pod dyspozycję art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych .

Konkludując osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę na zastępstwo nie może być skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)