Odpowiedź

Kierownik zamawiającego, w tym przypadku burmistrz, może jedynie pisemnie powierzyć wykonywanie zastrzeżonych wyłącznie dla niego czynności swojemu zastępcy, jednakże zastępca burmistrza nie może pełnić roli kierownika zamawiającego.

Uzasadnienie

Prawo zamówień publicznych jednoznacznie definiuje, kto jest kierownikiem zamawiającego i jakie przysługują mu w związku z tym uprawnienia. Art. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych określa, iż kierownikiem zamawiającego jest osoba lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego. Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że za kierownika zamawiającego nie można uznać pełnomocnika ustanowionego przez zamawiającego. Przepisy ustawy dopuszczają możliwość delegowania na podstawie pełnomocnictwa określonych kompetencji kierownika zamawiającego (na podstawie art. 18 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ).

Zasadnicze są jednak konsekwencje prawne związane z pełnomocnictwem, bowiem delegowanie zadań i określonych kompetencji kierownika zamawiającego na pełnomocnika nie wiąże się jednocześnie z delegowaniem odpowiedzialności. Powierzenie określonych czynności pełnomocnikowi powoduje powstanie odpowiedzialności wyznaczonych osób lub osoby za podejmowane czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania w zakresie, w jakim zostały powierzone. Jednakże w przypadku delegacji kompetencji na podstawie pełnomocnictwa, odpowiedzialność w dalszym ciągu spoczywa na kierowniku zamawiającego, co wynika bezpośrednio z treści art. 18 ust. 1 Prawa zamówień publicznych .

W świetle regulacji art. 20 Prawa zamówień publicznych dotyczącego komisji przetargowej jako zespołu pomocniczego kierownika zamawiającego, do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego można zaliczyć przede wszystkim: zatwierdzenie wniosku rozpoczynającego procedurę, zatwierdzenie dokumentów wymaganych w postępowaniu, w szczególności siwz i wyniku postępowania, wykluczenie z postępowania, odrzucenie oferty i wybór oferty najkorzystniejszej.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)