Czy należy zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez SKO?

Odpowiedź

Zaskarżenie przez stronę postanowienia wyznaczające geodetę i orzekającego w przedmiocie podziału kosztów - nie stanowi zagadnienia wstępnego uniemożliwiającego rozpoznanie sprawy głównej. Postępowanie rozgraniczeniowe nie powinno zostać zawieszone.

Uzasadnienie

W myśl art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a. organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozstrzygnięcie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu jest okoliczność warunkująca (bądź jeden z warunków) rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem, przy czym ocena tego zagadnienia należy ze względu na jego przedmiot do kompetencji innego organu niż ten, przed którym toczy się postępowanie główne w sprawie.

Organ administracji publicznej zobowiązany jest ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącym przedmiotem postępowania administracyjnego, a zagadnieniem wstępnym. W razie gdy związek ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania. "Przez pojęcie zagadnienia wstępnego rozumie się takie sytuacje, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem, uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego. Ocena zaś tego zagadnienia wstępnego, gdyby ono samo w sobie mogło być przedmiotem odrębnego postępowania (tzn. w oderwaniu od sprawy na tle której wystąpiło), należy ze względu na jego przedmiot do kompetencji innego organu państwowego niż ten, przed którym toczy się postępowanie w głównej sprawie. Jest to poza tym zagadnienie otwarte, to znaczy nie było przedtem prawomocnie przesądzone na właściwej drodze. Jego treścią może być wypowiedź co do uprawnienia lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne" – wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 marca 2008 r., II SA/Kr 1256/07, LEX nr 485817. W świetle powyższych wywodów oraz istoty postępowania rozgraniczeniowego - zaskarżenie postanowienia wyznaczające geodetę i orzekającego w przedmiocie podziału kosztów - nie stanowi zagadnienia wstępnego uniemożliwiającego rozpoznanie sprawy głównej. Zresztą wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonalności zaskarżonego postanowienia. W związku z powyższym postępowanie rozgraniczeniowe nie powinno zostać zawieszone.