Pytanie:
Skarbnikowi powiatu jest przyznawany na rok dodatek specjalny w związku ze zwiększeniem zadań/obowiązków. Na jakiej podstawie i ile maksymalnie starosta może przyznać dodatku specjalnego skarbnikowi powiatu?

Odpowiedź:
Generalnie, w regulaminie wynagradzania pracodawca w odniesieniu do pracowników samorządowych powinien określić zasady przyznawania dodatków (funkcyjnych i innych).

W odniesieniu do dodatków specjalnych z tytułu okresowego zwiększenia zadań brak jest limitu ich maksymalnej kwoty. Przyjąć można, iż pracodawca ma w tym zakresie swobodę i może jedynie posiłkowo (jako pewną wskazówkę) kierować się Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - dalej r.w.p.s.

Uzasadnienie:
Art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.o.p.s.stanowi, iż pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny. Z kolei, art. 39 ust. 2 pkt 2 u.o.p.s. stanowi, iż: pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w ust. 1, może określić: warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5, oraz innych dodatków.

Z powyższego wynika, iż co do zasady aktem wewnętrznym, w którym powinny zostać określone zasady przyznawania dodatku za czasowe zwiększenie obowiązków powinien być regulamin.
Nie ma maksymalnych limitów z tego tytułu, ale wydaje się, iż pewnym odniesieniem powinny być wysokości dodatków funkcyjnych, o których mowa w przepisach r.w.p.s. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami