Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne.
 

Zapraszamy do lektury artykułu Stefana Płażka pt. Szczególna odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych według ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa  w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska.
 


 

FINANSE KOMUNALNE Nr 10/2011

ARTYKUŁY
Stefan Płażek
Szczególna odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych według ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Zadeklarowanym oficjalnie celem nowej ustawy z 20.01.2010 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa było zmniejszenie liczby przypadków wyrządzania szkody stronom postępowań administracyjnych poprzez wadliwe rozstrzygnięcia, a także poprzez nieuzasadnioną bierność. Receptą zastosowaną przez ustawodawcę stało się ustanowienie limitu odpowiedzialności w przypadku winy umyślnej na poziomie czterokrotnie wyższym niż w kodeksie pracy, a ponadto ustalenie nowego, rozbudowanego trybu postępowania z obligatoryjnym udziałem prokuratora. Przesłanką zastosowania tych szczególnych rozwiązań jest stan „rażącego naruszenia prawa”, która to przesłanka musi być dodatkowo stwierdzana, a której definicja nie jest określona w ustawie. Już to może spowodować wydłużenie postępowania oraz wątpliwości dotyczące zasadności stosowania ustawy w konkretnych przypadkach. Dyskusyjne są również inne proponowane w niej rozwiązania


BUDŻET
Maria Jastrzębska
Znaczenie bezzwrotnych środków zagranicznych jako źródeł fi nansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004–2010

Jednostki samorządu terytorialnego, obok przedsiębiorców, są głównymi beneficjentami środków unijnych. Środki te są istotną częścią bezzwrotnych środków zagranicznych, rozumianych jako środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. W perspektywie finansowej na lata 2007−2013 około 25% przyznanych Polsce środków unijnych przeznaczonych będzie na dofinansowanie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego projektów w ramach krajowych programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych.


PODATKI
Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko
Opłata targowa a sprzedaż w miejscach, w których prowadzony jest handel

W czerwcu br. weszła w życie ustawa z 15.04.2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która zmodyfikowała art. 15 u.p.o.l. Zrezygnowano z pobierania opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach będących targowiskami pod dachem lub halami używanymi do targów, aukcji i wystaw. W pozostałym zakresie nowa redakcja tego przepisu nie wprowadza zmian. Obecnie opłacie targowej podlega zatem sprzedaż w każdym miejscu, nie tylko wyznaczonym do tego celu, o ile miejsce to nie stanowi budynku lub jego części. Autorzy prezentują wybrane problemy związane z funkcjonowaniem opłaty targowej, uwzględniając aktualne orzecznictwo oraz własne opinie, poparte praktyką samorządową.


Elżbieta Rogala
Refakturowanie opłat za media przez wynajmującego – właściwa stawka VAT

Przenoszenie kosztów na osoby trzecie zwane potocznie „refakturowaniem” należy do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wynika to wyraźnie z nowego przepisu art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług oraz m.in. z wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z 21.06.2011 r. o konieczności opodatkowania podatkiem VAT kosztów mediów, przenoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe na ich członków. Ponadto – wbrew temu co twierdzą organy podatkowe – możliwe jest refakturowanie kosztów mediów, czyli przenoszenie ich przez wynajmującego na najemcę z tą samą stawką VAT, która obowiązuje na media (czyli 8% na wodę i ścieki oraz 23% na pozostałe media – ogrzewanie, gaz, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne). I to niezależnie od tego, jaką stawką opodatkowany jest najem.


MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Jarosław Balcewicz
Innowacyjność na rynku zamówień publicznych

Innowacyjne zamówienia publiczne powinny przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności naszej gospodarki. Zwłaszcza w kontekście wartości rynku zamówień publicznych, który w 2010 r. został oszacowany na blisko 167 mld zł, co stanowiło ok. 11,8% produktu krajowego brutto (PKB). Wciąż jednak praktyka udzielania zamówień innowacyjnych nie wygląda najlepiej, napotykają one na wiele barier i ograniczeń niezwiązanych wyłącznie z obowiązującym prawem. Znaczenie kreowania innowacyjnego popytu przez sektor publiczny zostało dostrzeżone w Strategii Lizbońskiej.


NADZÓR I KONTROLA
Przemysław Sperczyński
Wymiar i pobór podatku od nieruchomości – aspekt formalny i ekonomiczny
na podstawie ustaleń kontroli regionalnych izb obrachunkowych

Przedmiotem artykułu jest analiza aktów prawnych, protokołów kontroli oraz wystąpień pokontrolnych pod kątem oceny prawidłowości funkcjonowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie procesu gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w szczególności problematyki wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz stwierdzanych w tym obszarze nieprawidłowości w trakcie kontroli kompleksowych przeprowadzanych przez regionalne izby obrachunkowe. Opisywane nieprawidłowości dotyczą zarówno etapu ustaleń w zakresie powstania zobowiązania podatkowego, jego wymiaru oraz poboru, jak i zagadnień dotyczących właściwości przedmiotowej i podmiotowej.


ORZECZNICTWO
Rafał Dowgier
Opodatkowanie budowli usytuowanych w pasie drogowym (glosa do wyroku WSA w Łodzi z 19.10.2010 r.; I SA/Łd 864/10)

Jeśli daną budowlę można zaliczyć do urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, to podlega ona zwolnieniu od podatku, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nawet jeśli stanowi własność przedsiębiorcy – o ile tylko znajduje się w obrębie gruntu zajętego pod pas drogowy drogi publicznej, który nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.


VARIA
Łukasz M. Wyszomirski
Poręczenia Skarbu Państwa wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe

Instytucja prawna poręczeń Skarbu Państwa wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe ma na celu promocję kultury i sztuki. Wprowadzając ją do polskiego systemu prawa, ustawodawca stworzył ogromne możliwości dla wszelkich organizatorów wystaw, w tym podmiotów publicznych, takich jak jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne.