Nowe dyrektywy, tj. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE[1] (dalej cytowana jako dyrektywa 2014/24/UE), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE[2] (dalej cytowana jako dyrektywa 2014/25/UE) oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE[3] z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania koncesji (dalej cytowana jako dyrektywa 2014/23/UE), kodyfikują zasady powierzania zadań i zawierania umów w ramach współpracy publiczno-publicznej, w tym zamówień udzielanych podmiotom powiązanym z zamawiającym (tzw. zamówienia „in-house”).

Bezpośrednie warunki udzielania zamówień „in – house”, zostały określone w art. 12 dyrektywy 2014/24/UE; w art. 28 dyrektywy 2014/25/UE oraz w art. 17 dyrektywy 2014/23/UE.

Czytaj dalej na: https://www.prawo.pl/samorzad/zamowienia-in-house-po-kodyfikacji,101958.html