Zamówienia in-house - obowiązek organizowania przetargu może zostać wyłączony

Udzielając zamówienia jednostkom publicznym zależnym od instytucji zamawiającej, należy pamiętać, że obowiązek stosowania w tej sytuacji prawa zamówień publiczny może zostać w drodze wyjątku wyłączony. Spełnienie tzw. kryteriów Teckal pozwoli uniknąć sformalizowanego postępowania.

Bogactwo form prawnych w których działają podmioty z sektora publicznego pozwala im na różnorodne warianty współpracy przy wykonywaniu zadań publicznych. Niezwykle częstym rozwiązaniem w tym zakresie są odpłatne umowy zawierane między określonym instytucjami a podmiotami od nich zależnymi (np. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a spółkami komunalnymi). Wskazany model współpracy wymaga jednak odpowiedzi na pytanie o zasady powierzania zadań w taki sposób. Czy wymieniona jako przykład spółka komunalna musi wystartować w przetargu na równi z innymi przedsiębiorcami? W rozwiązaniu omawianego problemu pomóc może oficjalny dokument wydany przez Komisję Europejską dotyczący zasad stosowania europejskiego prawa zamówień publicznych w przypadku tzw. współpracy publiczno-publicznej. Bazując na bogatym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja wyjaśniła kiedy zamawiający zobligowani będą do stosowania formalnych procedur udzielając zamówienia innemu zamawiającemu, a kiedy uprawnieni będą do odstąpienia od takiego postępowania.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym www.samorzad.lex.pl>>> www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/zamowienia-in-house--obowiazek-organizowania-przetargu-moze-zostac-wylaczony

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 15 stycznia 2014 r.