Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5-7 p.z.p. z postępowania zostaje wykluczony wykonawca, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny w wymiarze przynajmniej 3000 zł lub wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska.

Jak wskazuje mec. Wojciech Hartung na łamach "Rz" możliwość do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu szkodzenia środowisku ma wiele organów i wynika ona z wielu aktów prawnych. Ustawodawca oraz organy stosujące prawo ochrony środowiska często posługują się takimi decyzjami ze względu na łatwość ich zastosowania, która wynika przede wszystkim z braku konieczności wykazywania winy, szybkości postępowania oraz możliwości nałożenia rygoru natychmiastowej wykonalności.

Najprawdopodobniej zastosowania nie znajdą w tym przypadku administracyjne kary pieniężne wydawane na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska ze względu na to, iż są one nakładane nie z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska. Ich podstawą jest bowiem naruszenie obowiązków, które wynikają z określonych pozwoleń środowiskowych.

Źródło: www.rp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł