Zgodnie z przepisami art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p., Zamawiający w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy może przeprowadzić dialog techniczny, w którym to potencjalni Wykonawcy doradzają Zamawiającemu lub udzielają mu informacji. Zamawiający zamieszcza informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej.

Dialog techniczny to narzędzie pomocne zamawiającemu >>>

P.z.p. nie ustanawia szczegółowych warunków prowadzenia dialogu technicznego. Przepisy o dialogu technicznym zawierają jednak dyspozycję, że prowadzi się go w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Jest to jedna z podstawowych zasad zamówień publicznych, wynikająca z art. 7 ust. 1 p.z.p.

Jak słusznie wskazał Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z 8 maja 2014 r. (XII Ga 211/14) „Zasada równego traktowania Wykonawców oznacza jednakowe traktowanie Wykonawców na każdym etapie postępowania (…). Jej przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich Wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji. Ustawa wskazuje na zapewnienie równego dostępu do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie, zawiera nakaz dokonywania oceny warunków oraz oceny ofert według wcześniej sprecyzowanych i znanych wykonawcom kryteriów (…)”.

Dialog techniczny ma pomóc zamawiającemu >>>

Pojęcia obecne w przepisach p.z.p. są aktualne we wszystkich procedurach stosowanych w ustawie. Jeśli Zamawiający ustalił jasne reguły postępowania przy przeprowadzaniu dialogu technicznego to powinien kategorycznie przestrzegać wyznaczonych przez siebie zasad, w tym również terminu składania zgłoszeń do udziału dialogu. W konsekwencji, Zamawiający nie powinien przyjmować zgłoszenia złożonego po ustalonym terminie.