Zamawiający prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie, którego przedmiotem jest zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych na terenie doliny Wierzycy.

Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu zobowiązany był do przedstawienia oświadczeń aktualnych na dzień składania ofert. Dodatkowo, w razie polegania na potencjale podmiotów trzecich, zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających oddanie swoich zasobów do dyspozycji wykonawcy.

Zamawiający pierwotnie wybrał ofertę jednego wykonawcy jako najkorzystniejszą. Następnie, dokonał unieważnienia tej czynności, po której wykluczył wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p. Następnie, unieważnił całe postępowanie.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z przetargu >>>

W tym czasie wykonawca złożył odwołanie, które zostało uwzględnione przez KIO. Po tej czynności, zamawiający podjął postępowanie na nowo. We wznowionym postępowaniu podjęta została decyzja o ponownym wykluczeniu wykonawcy z tego samego powodu - ze względu na niewykazanie spełniania warunku zdolności technicznej określonego w ogłoszeniu o zamówieniu, a następnie po raz kolejny postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, że pozostałe oferty przekraczają budżet przeznaczony na sfinansowanie zamówienia. Ponownie wzbudziło to wątpliwości wykluczonego wykonawcy, który złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołujący podnosił, iż zamawiający w sposób enigmatyczny, używając ogólnych stwierdzeń dokonał czynności wykluczenia wykonawcy z postępowania. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do udzielenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. przedstawił wykaz robót wraz z dowodami należytego ich przeprowadzenia. Załączył do niego także oświadczenie, w którym potwierdza, że dzięki poleganiu na zasobach osób trzecich będzie spełniał warunek udziału w postępowaniu.

Wykluczenie z przetargu nierzetelnego wykonawcy, który naruszył obowiązki zawodowe >>>

Zamawiający zaznaczał, iż zobowiązanie do udostępnienia zasobów powinno zostać podpisane przez podmiot trzeci, który swój potencjał będzie użyczał wykonawcy. Dokument ten nie może zostać zastąpiony przez oświadczenie własne wykonawcy. Zamawiający podnosił również, że nie mógł wezwać wykonawcy do złożenia zobowiązania z art. 22a ust. 2 p.z.p., gdyż wykonawca musiał przedstawić je w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 p.z.p.

Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 1.02.2017 r., KIO 87/17 uznała odwołanie za uzasadnione oraz nakazała zamawiającemu unieważnienie zaskarżanych czynności. Skład orzekający podkreślił, iż decyzja o wykluczeniu z postępowania musi zostać poparta konkretnymi dowodami, a także musi jasno precyzować powody tego wykluczenia wraz ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej. Wykonawca nie może domyślać się przesłanek, z powodu których został wykluczony z postępowania. 

Izba zaznaczyła, iż zamawiający w sposób precyzyjny, rzeczowy i bezpośredni powinien w uzasadnieniu wskazać przyczyny wykluczenia wykonawcy. W ten sam sposób należy sformułować wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Ogólnikowe oraz enigmatyczne wskazanie uniemożliwia wykonawcy skuteczną obronę na drodze postępowania odwoławczego.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 1.02.2017 r., KIO 87/17

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami