Regulacje dotyczące konieczności i sposobu oszacowania wartości zamówienia znajdują się w art. 32–35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p.

Zamawiający chcąc należycie oszacować wartość inwestycji ma obowiązek ustalić planowaną liczbę dostaw, robót budowlanych tego samego rodzaju czy usług, które zamierza się nabyć. Potem należy oszacować ich łączną wartość, niezależnie od tego, czy zamierza się je nabyć jednorazowo w ramach jednego postępowania, czy też sukcesywnie w ramach odrębnych postępowań.

Ustalenie wartości zamówienia kluczem do sukcesu>>

Zatem w pierwszej kolejności zamawiający powinien się dobrze zastanowić i przemyśleć, czego potrzebuje, w jakiej ilości i w jakim czasie. Jeśli szacowanie wartości zamówienia okaże się niedokładne, zamawiający może się narazić na zarzut błędnego oszacowania wartości, a co za tym idzie doprowadzić do naruszenia przepisów p.z.p.

Jak wskazuje "Rz", podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością przez zamawiającego. Najważniejsze jest jednak to, że zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów p.z.p. dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

Dzielenie zamówienia publicznego jest zgodne z prawem>>

Ale zabroniony jest tylko taki podział zamówienia, który faktycznie zmierza do uniknięcia stosowania regulacji p.z.p. W efekcie, każdy inny podział zamówienia jest dopuszczalny. Co więcej, zamawiający musi działać „w celu", a zatem z zamiarem uniknięcia określonych obowiązków bądź uzyskania szczególnych uprawnień w wyniku ich niespełnienia, w tym przypadku uniknięcia obowiązku przekazania ogłoszenia do stosownego organu promulgacyjnego. Podsumowując, naruszenia art. 32 ust. 2 p.z.p. można dokonać tylko działając celowo.

Trzeba również ustalić, że skutkiem zaniżenia wartości zamówienia lub braku zsumowania wartości części zamówienia było niezastosowanie procedur wynikających z przepisów p.z.p. uzależniających rodzaj procedury od wartości zamówienia.

Zamawiający nie ma prawa dzielić zamówienia po to, by zaniżyć jego wartość. Chodzi o to, by na skutek ustalenia wartości dla każdej 
z części zamówienia nie doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów zamówieniowych odnoszących się do zamówień 
o wartości powyżej określonego progu albo też do nieuprawnionego zastosowania przepisów p.z.p. odnoszących się do zamówień o wartości poniżej określonego progu.

Źródło: www.rp.pl