Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p., zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Ustawodawca nie określa żadnych przesłanek dla zastosowania dialogu technicznego.

Dialog techniczny to narzędzie pomocne zamawiającemu >>>

Powyższe znajduje także potwierdzenie w poglądach doktryny. Przykładowo M. Stachowiak (Prawo zamówień publicznych. Komentarz. LEX, 2014) w komentarzu do powyższego przepisu wskazała: "Dialog techniczny zamawiający z formalnego punktu widzenia może przeprowadzić w każdym przypadku, gdy zamierza zrealizować przedsięwzięcie, które wymaga udzielenia zamówienia.

Należy przypuszczać, że dialog techniczny będzie instrumentem wskazanym do wykorzystania w przypadku zamówień nietypowych, skomplikowanych ze względu na ich przedmiot czy skalę. Ustawodawca nie stawia jednak żadnych formalnych ograniczeń. Możliwe więc będzie zastosowanie dialogu technicznego nie tylko w przypadku, gdy dane zamówienie obiektywnie jest trudne do opisania i udzielenia, lecz także gdy konkretny zamawiający po raz pierwszy zamierza danego zamówienia udzielić, a dialog techniczny jest dla niego wygodnym instrumentem pozyskania niezbędnych informacji."

Dialog techniczny zbyt rzadko stosowany >>>

Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby zastosować dialog techniczny przez ogłoszeniem przetargu na usługi cateringowe.