Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

Zamawiający może żądać w ogłoszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazywane faksem lub drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu >>>>>

Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, został on wysłany w formie pisemnej i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Art. 27 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 9 ust. 1 p.z.p., który wprowadza zasadę pisemności do postępowania o udzielenie zamówienia. Należy stwierdzić, że zasada pisemności podlega ograniczonemu zastosowaniu w przypadku odmiennej woli zamawiającego. Jeżeli jednak zamawiający nie określi sposobu porozumiewania się, zawsze właściwą formą będzie forma pisemna. 

Również w sytuacji, w której zamawiający wprawdzie określi sposób porozumiewania się, wybierając formę inną niż pisemna, lecz zawiadomienia, wnioski lub informacje zostaną przekazane w formie pisemnej, nie można uznać wadliwości takiej czynności ze względu na regulację art. 27 ust. 3 p.z.p., w którym wyraźnie dopuszcza się zastosowanie tej formy, bez względu na inne okoliczności.

Regulacje art. 27 p.z.p. znajdują zastosowanie do wszelkich oświadczeń, zawiadomień i informacji przekazywanych w toku postępowania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Takim przepisem szczególnym jest art. 82 ust. 2, w którym wyraźnie wskazano, że ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Innymi słowy nie jest możliwe złożenie oferty w innej, wybranej przez zamawiającego, formie, niż pisemna. Twierdzenie, że art. 27 ust. 1 stanowi lex specialis wobec art. 82 ust. 2 p.z.p. nie jest zasadne.

Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru. W przypadku, w którym przedmiot zamówienia jest podzielny istnieje możliwość złożenia oferty częściowej. Wykonawca natomiast może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

Ocena, czy złożona oferta stanowi ofertę wariantową powinna być każdorazowo dokonywana indywidualnie dla każdego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem specyfiki całego przedmiotu zamówienia.

Jeśli wykonawca nie składa wymaganych dokumentów lub oświadczeń to zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Nie dysponuje zaś tym uprawnieniem w przypadku, w którym wykonawca przekazuje informacje w niewłaściwej formie (np. faksem, zamiast w formie pisemnej), a po nieznacznym upływie wyznaczonego terminu doręczony zostaje oryginał dokumentu. O istnieniu ryzyka zmowy wykonawców, można byłoby mówić w przypadku całkowitej bierności wykonawcy, gdyby umyślnie i celowo nie podporządkował się wezwaniu zamawiającego.

Zamawiający zatrzyma wadium, gdy wykonawca nie złoży dokumentów >>>>>

Nie powinno budzić wątpliwości, że wezwanie zamawiającego, wzywające do uzupełnienia dokumentów musi dotrzeć do wykonawcy w taki sposób, by ten mógł zapoznać się z treścią tego wezwania. Tylko w ten sposób, wykonawca będzie mógł sprostać żądaniu zamawiającego i dostarczyć wskazane w wezwaniu dokumenty. Niemożliwość zapoznania się z treścią wezwania spowoduje w efekcie niemożność jego wykonania i w konsekwencji wykluczanie wykonawcy z postępowania. Już sam raport z transmisji faksu, stwarza domniemanie prawne, że oświadczenie nadawcy doszło do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z jego treścią.