Zamieszczona dokumentacja dla producentów korzystających z usług udostępnianych przez System Rejestrów Państwowych, w szczególności systemów teleinformatycznych wspomagających prowadzenie ewidencji ludności, dotyczy dostosowania odpowiednich systemów do zapisów ustawy o ewidencji ludności . Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

W zakresie modelu danych dokumentacja została zaktualizowana między innymi w zakresie struktury adresu krajowego - zmiany te mają na celu uzyskanie większej zgodności adresu w KMD z modelem słowników TERYT (przy zachowaniu wymagań ustawowych) i w rezultacie ułatwienie przetwarzania adresów krajowych w kontekście potrzeb jednostek podziału terytorialnego kraju oraz statystyki publicznej. Ujednolicono nazewnictwo elementów struktur opisujących dane osoby w rejestrze PESEL, co pozwoli zwiększyć czytelność modelu. W zakresie modelu usług, dokumentacja została zaktualizowana w zakresie specyfikacji usług oraz rozszerzenia zakresu parametrów wejściowych usług aktualizujących rejestr PESEL o dane weryfikacyjne, pozwalające chronić rejestr przed wprowadzeniem niespójności w wyniku równoległej modyfikacji danych tej samej osoby przez dwóch różnych użytkowników. Ponadto do interfejsu zarządzania zleceniami wyszukiwania asynchronicznego dodano metodę zwracającą status zlecenia wraz z liczbą wyszukanych rekordów, a metody pobierające wynik wyszukiwania asynchronicznego zostały rozszerzone o opcjonalny parametr umożliwiający stronicowanie. Zmiany te pozwolą na pobieranie rezultatów wyszukiwania zwracającego duże wolumeny danych.

 Źródło: www.cpi.mswia.gov.pl

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427)