Powyższe stanowi główny cel rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. Nr 181, poz. 1218).

Rozporządzenie nie nakłada na te podmioty nowych obowiązków, a jedynie zmienia sposób i terminy realizacji istniejących obecnie obowiązków sprawozdawczych w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego i ministra właściwego do spraw transportu, którzy zostają „przyłączeni” do aplikacji SHRIMP na podstawie rozporządzenia. Od tej pory podmioty te będą zobowiązane do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy w trybie ciągłym , w terminie do 30 dni od dnia udzielenia pomocy, a nie tak jak to miało miejsce wcześniej - kwartalnie i rocznie. Ponadto, w związku z tym, iż sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego będą przekazywane za pośrednictwem aplikacji do Prezesa Urzędu, regionalne izby obrachunkowe przestaną pełnić funkcję pośredników w zakresie przekazywania sprawozdań o udzieleniu pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy. Funkcja ta jest realizowana zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które nie zostały objęte aplikacją SHRIMP.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

Na podstawie: www.uokik.gov.pl, stan z dnia 1 października 2010 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. Nr 181, poz. 1218)