Pytanie użytkownika LEX Administracja:

Które czynności faktyczne i prawne należące do kompetencji skarbnika nie mogą być delegowane na jego zastępcę?

ODPOWIEDŹ

Skarbnik gminy nie może delegować na inne osoby tych kompetencji, które przyznane są mu ustawowo, a przepis szczególny nie wskazuje na możliwość delegowania.

Uzasadnienie

Na mocy ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – dalej u.s.g., oraz ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s., pozycja skarbnika gminy, jako pracownika samorządowego, jest szczególnie umocowana.

Jest on – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 u.p.s. – zatrudniany na podstawie powołania, zaś jego powoływanie i odwoływanie jest – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 u.s.g. – zastrzeżone do wyłącznej właściwości rady gminy. Ze szczególnym statusem ustrojowym skarbnika wiąże się także ustawowe przypisywanie mu (zastrzeganie dla niego) określonych kompetencji (pomimo, że nie jest on organem gminy).

 Wobec takiego sposobu kształtowania pozycji skarbnika, należy wskazać, że wszelkie przypisane mu ustawowo kompetencje mogą być wykonywane wyłącznie przez niego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Tym samym skarbnik nie może przekazać żadnej ustawowej kompetencji swojemu zastępcy, jeżeli nie obowiązuje przepis wprost na to pozwalający.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


 Oznacza to – na przykład – że kompetencja do złożenia kontrasygnaty wymaganej dla skuteczności czynności prawnej mogącej spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych może być przez skarbnika delegowana na inna osobę, np. zastępcę skarbnika (art. 46 ust. 3 u.s.g.). Nie ma natomiast możliwości delegowania kompetencji do złożenia kontrasygnaty dotyczącej czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych (art. 262 ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p.

 Powyższe rozróżnienie dotyczy kompetencji skarbnika określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Należy zatem zaznaczyć, że całość obowiązków skarbnika gminy nie musi ograniczać się wyłącznie do realizowania wskazanych ustawowo kompetencji. Jeżeli inne zadania skarbnikiem wynikają bezpośrednio z zakresu jego pracowniczych obowiązków ukształtowanych w ramach stosunku pracy, to zadania te mogą być również delegowane na zastępcę skarbnika.
 

Finanse Komunalne

Finanse Komunalne