Referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania, ale mają charakter ogólny, nie można zatem wymagać i egzekwować od wykonawcy, aby z ich treści wynikało spełnienie konkretnego, zindywidualizowanego warunku, bądź też, że dokument referencji nie musi wprost zawierać stwierdzenia, że określona dostawa lub usługa została wykonana należycie, bowiem istotne jest, aby z treści dokumentu wynikała prawidłowość wykonania dostawy lub prac.

Przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć zgodnie z art. 355 § 1 k.c. w zw. z art. 14 p.z.p. staranność ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju, przy czym ocena należytej staranności powinna uwzględniać całokształt zachowań dłużnika, a nie tylko prawidłowe techniczne wykonanie czynności. Dokument referencyjny musi posiadać treść, niezależnie czy w postaci stwierdzenia wprost czy też opisowy, ale pozwalający na wyciągnięcie wniosku wynikającego z przepisu § 1 ust. 1 pkt 3 cyt. rozporządzenia o należytym wykonaniu lub wykonywaniu dostawy lub usługi.

Referencje można nabyć w drodze spadku >>>

Zasada równego traktowania a wzywanie wykonawców do złożenia dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień. Naczelną zasadą przy stosowaniu przez zamawiającego przepisów art. 26 ust. 1, 3, i 4 p.z.p. jest ogólna zasada obowiązująca w całym postępowaniu o zamówienia publiczne wyrażona w art. 7 p.z.p. tj. zasada równego traktowania wykonawców.

Zatem okoliczność, że niektóre dokumenty, które zostały przedłożone wskutek wezwania do potwierdzenia spełnienia warunków, następnie są oceniane przez zamawiającego w fazie oceny tych dokumentów na potwierdzenie dodatkowej punktacji, pozostaje bez wpływu na ocenę prawidłowości działania zamawiającego z punktu widzenia treści art. 7 ust. 1 p.z.p., jeżeli takie postępowanie odnosi się do wszystkich uczestników postępowania, a zamawiający nie miał wpływu na treść składanych dokumentów.

Warto podkreślić

W art. 46 p.z.p. brak jest uregulowania sytuacji analogicznych do dotyczących wykonawcy, ale odnoszących się do zamawiającego, gdy odmówił on podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta została wybrana i gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

Złożenie oświadczenia zamiast referencji tylko w drodze wyjątku >>>

Okoliczność ta zwraca uwagę i dlatego, że w art. 704 k.c., który jest przepisem regulującym w sposób modelowy instytucję wadium, w § 2 zd. trzecie przewidziano - wyważając interesy organizatora aukcji lub przetargu i ich uczestnika - uprawnienie uczestnika, którego oferta została wybrana, do żądania od organizatora uchylającego się od zawarcia umowy zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody.

Nie ma podstaw do uznania, że charakter i specyfika zamówień publicznych powodują, iż w postępowaniu ich dotyczącym nie znajduje zastosowania taka sama zasada. Unormowanie art. 46 p.z.p. należy zatem uznać za niepełne, co powoduje potrzebę przyjęcia, że do wadium w postępowaniu dotyczącym zamówień publicznych ma zastosowanie art. 704 § 2 zd. trzecie k.c. Podstawę tego zabiegu stanowi art. 14 p.z.p. Należy rozumieć wszelkie czynności faktyczne i prawne podejmowane przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dotyczące wniesienia oraz zwrotu wadium.

Nie można podzielić poglądu, że w razie wypełnienia hipotezy zdania trzeciego § 2 art. 704 k.c. uczestnikowi aukcji albo przetargu, który wniósł wadium w pieniądzu, przysługuje tylko uprawnienie do żądania zapłaty podwójnego wadium, a uczestnikowi aukcji albo przetargu, który ustanowił wadium w formie odpowiedniego zabezpieczenia, przysługuje jedynie żądanie naprawienia szkody.

Zamawiający nie może żądać referencji o określonej treści >>>

Wprawdzie w omawianym przepisie, brak jest sformułowania wyraźnie określającego to prawo, istota zawartego w nim uregulowania sprzeciwia się takiej jego wykładni która prowadziłaby do zróżnicowania sytuacji uczestnika aukcji albo przetargu, w zależności od tego, czy wniósł wadium w pieniądzu, czy ustanowił wadium w formie odpowiedniego zabezpieczenia, powodującego rażąco nierówne ich traktowanie.