Ideą zrównoważonych zamówień publiczych jest uwzględnianie podczas zakupów skutków środowiskowych (zielone zamówienia publiczne), socjalnych i ekonomicznych (społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne). Co ważne, stosowanie tych regulacji nie jest wymagane przez prawo, ale z uwagi na korzyści wchodzi do standardów krajów europejskich.

Zamawiający rzadko sięgają po klauzule społeczne >>>

Fundacja CentrumCSR.PL. przeprowadziła monitoring zamówień w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie i Katowicach oraz w najważniejszych instytucjach centralnych. W okresie od lipca do grudnia 2014 r. zbadano ponad 1100 ogłoszeń. W efekcie tego powstał raport pt. "Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce". Monitorowane były ogłoszenia, w których możliwe jest zastosowanie społecznie odpowiedzialnych lub zielonych zamówień publicznych.

Niestety wyniki pokazują, że świadomość znaczenia zrównoważonych zamówień publicznych wciąż jest niewystarczająca, a skala wprowadzania zrównoważonych rozwiązań marginalna. Klauzule społeczne zastosowano w 1,8% analizowanych zamówień (zbadano 660 ogłoszeń o zamówieniach). Natomiast aspekty środowiskowe zastosowano w 22,8 % analizowanych zamówień (na 584 analizowane ogłoszenia).

Klauzule społeczne wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym >>>

Mimo, iż obecny system prawny daje zamawiającym szerokie możliwości stosowania klauzul społecznych i środowiskowych, to jednak są one wykorzystywane w minimalnym stopniu. Ale dzięki zinstytucjonalizowaniu zasad stosowania zrównoważonych zamówień publicznych poprzez określenie jasnej polityki zrównoważonego rozwoju instytucji, która obejmować będzie zamówienia publiczne i będzie dotyczyć wszystkich pracowników, a także jasnej i klarownej promocji zrównoważonych rozwiązań, jest szansa, że zamawiający coraz chętniej będą sięgać do stosowania odpowiednich klauzul.

Cały raport dostępny jest tu >>>>>

Źródło: www.monitoringzzp.pl