Przedsiębiorca wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do zawarcia umowy (w formie pisemnej i pod rygorem nieważności) z podmiotem prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany również do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę. Wykaz ma zawierać w szczególności informacje o firmie, oznaczeniu siedziby i adresie wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON wprowadzającego baterie lub akumulatory – jeżeli zostały nadane; numer rejestrowy; informację o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Minister właściwy do spraw środowiska został zobowiązany do określenia w rozporządzeniu wzoru tego wykazu oraz sposobu jego przekazywania, przy czym musi uwzględnić konieczność zidentyfikowania wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz ułatwienia przekazywania wykazów marszałkowi województwa. Wykonując to upoważnienie ustawowe Minister Środowiska wydał 12 lutego 2010 r. rozporządzenie w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 31, poz. 164), które wchodzi w życie 18 marca 2010 r.

Wzór wykazu składanego przez wprowadzającego baterie lub akumulatory został określony w załączniku do wskazanego rozporządzenia. Wykaz jest przekazywany w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Przydatne materiały:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 31, poz. 164 ze zm.)