Odpowiedź

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych , a także wznoszenia pomników. W kontekście cytowanego przepisu należy rozumieć, że chodzi o wznoszenie pomników ze środków oraz na nieruchomościach gminnych. Inne rozumienie byłoby bowiem istotnym naruszeniem praw osób trzecich jako właścicieli danej nieruchomości. Pomnik – jako budowla w rozumieniu Prawa budowlanego . – wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskiwanie uchwały rady gminy w przypadku inwestycji tego rodzaju, które miałyby powstać z prywatnej inicjatywy i środków byłoby pozbawione sensu oraz stanowiłoby nieuzasadnioną ingerencję samorządu w możliwość wykorzystania i zabudowania nieruchomości przez właściciela. Oczywiście należy liczyć się z tym, że pomnik wymaga również uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, względnie powinna być zgodna z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)