Z dniem 1 marca 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), określające wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju ("podróży krajowej") oraz poza granicami kraju ("podróży zagranicznej").

W porównaniu z aktami dotychczas obowiązującymi, tj. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.), nowe przepisy wprowadzają m.in. następujące zmiany:
- zwiększono z 23 do 30 zł stawkę diety przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży krajowej (dotychczasowa stawka obowiązywała od dnia 1 stycznia 2007 r.);
- określono sposób zmniejszenia należnej diety w przypadku, gdy pracownik ma podczas podróży krajowej zapewnione bezpłatne wyżywienie - zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia, kwotę diety zmniejsza się o koszt otrzymanego bezpłatnego wyżywienia przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 1) śniadanie – 25% diet, 2) obiad – 50% diety, 3) kolacja – 25% diety;
- określono maksymalny koszt noclegu podczas podróży służbowej - zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem (jak dotychczas), jednak nie większej niż dwudziestokrotność stawki diety (tj. do 600 zł) za jedną dobę hotelową;
- zmieniono wysokość diet oraz limitów noclegowych dla przeważającej większości państw, jak i rodzaj waluty (z USD na EUR) w kilkunastu krajach (nowe wysokości diet oraz limitów noclegowych zostały określone w załączniku do rozporządzenia);
- doprecyzowano dotychczasowe przepisy, poprzez wskazanie wprost, że w przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe;
- zmienione zostały przepisy dotyczące zwrotu przez pracodawcę udokumentowanych kosztów leczenia pracownika za granicą - zgodnie z § 19 ust. 2 rozporządzenia zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą następuje ze środków pracodawcy, z wyjątkiem świadczeń gwarantowanych udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 pkt. 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
- obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące możliwości wypłacenia, za zgodą pracownika, oraz rozliczenia zaliczki w walucie polskiej zostały uzupełnione o regulację wskazującą według jakiego kursu waluty należy ustalić zaliczkę i jej rozliczenie (średni kursu złotego w stosunku do walut obcych określony przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty zaliczki).


W związku ze wzrostem wysokości kwoty diety krajowej o 30,4% (z 23 do 30 zł) wzrosną również (w takim samym stopniu) inne ryczałty, obliczane w relacji do diety (ryczałt noclegowy i ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej), jak i łączne należności przysługujące pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej. Koszty związane z podróżą służbową pracownika obciążają zatrudniającą go jednostkę.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167)