W dniu 11 marca 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (druk nr 2667). Nowelizacja implementuje dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 64, s. 37). Stosowanie się do jej zaleceń i udział w europejskim systemie raportowania jakości wód w kąpieliskach (zwłaszcza nadmorskich) z uwzględnieniem współrzędnych geograficznych, może wpłynąć na wzrost turystyki zagranicznej.

Organizatorzy kąpielisk, którymi mogą być również samorządy gminne, zostaną zobowiązani do prowadzenia kontroli wewnętrznej i przygotowania profilu wody w kąpielisku, co będzie wiązało się z koniecznością zlecenia badań i opracowań stosownym podmiotom. W przypadku przejęcia obowiązków organizatora przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zadania te powinny zostać potraktowane jako zadania finansowane z dochodów własnych. Natomiast prowadzenie ewidencji kąpielisk, wykorzystywanej przez inne organy samorządowe i rządowe, do którego zostali zobowiązani wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, powinno być finansowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Organizatorzy kąpielisk będą ponosić koszty badań jakości wody w trakcie trwania sezonu kąpielowego. Organizatorzy kąpielisk będą zobowiązani również zamieszczać na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie kąpieliska informacje dotyczące jakości wody i zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W okresie dziesięciu lat od wejścia w życie nowelizacji organizatorzy kąpielisk będą mogli ubiegać się o dofinansowanie przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych na organizatorów kąpielisk, zgodnie z ustawą  - Prawo ochrony środowiska . W ciągu pierwszych dwóch lat dofinansowanie wynosić będzie do 100 % udokumentowanych nakładów. W dalszych latach będzie ono wynosić do 50 % udokumentowanych nakładów.


Na podstawie: www.prezydent.pl, stan z dnia 11 marca 2010 r.


Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)