Czy radny gminy może wystąpić o udostępnienie akt w prowadzonym przez PINB postępowaniu, w tym kserokopii decyzji pozwolenia na użytkowanie?

OdpowiedźW trybie przepisów  Kodeksu postępowania administracyjnego  radny gminy nie może żądać wglądu do akt sprawy dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie art. 59 Prawa budowlanego   (przy założeniu, że nie jest on stroną tego postępowania tj. inwestorem) oraz żądać wydania mu kopii decyzji. Niemniej jednak, jeżeli radny wystąpi o udostępnienie mu dokumentów z akt sprawy, działając w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej, wówczas organ winien rozważyć wniosek radnego i zająć stanowisko przepianej prawem formie.

Uzasadnienie

Odpowiadając na postawione pytanie należy rozważyć przedmiotowy problem na gruncie trzech ustaw, a mianowicie k.p.a., ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) - dalej u.o.d.o. oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - dalej u.d.i.p.

Na gruncie k.p.a. strona ma prawo do żądania udostępnienia jej akt sprawy, a zatem nie jakichkolwiek akt będących w posiadaniu organu administracji publicznej, lecz wyłącznie akt zgromadzonych w postępowaniu w danej sprawie administracyjnej, w której ta osoba została uznana za stronę w rozumieniu przepisów prawa (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ). Oznacza to, że w trybie wynikającym z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego udostępnienia akt może żądać tylko strona i tylko w odniesieniu do postępowania administracyjnego prowadzonego w konkretnej sprawie. Zauważyć należy, że w odniesieniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 59 Prawa budowlanego . tj. postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie, stroną jest wyłącznie inwestor i tylko on może w trybie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego żądać udostępniania akt sprawy, sporządzać notatki, odpisy oraz żądać wydania uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, jeżeli jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Skoro więc radny gminy nie jest stroną postępowania prowadzonego w trybie art. 59 Prawa budowlanego (bo zakładamy, że nie jest inwestorem) w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie może żądać udostępnienia akt sprawy. Odmowa udostępnienia akt sprawy następuje w formie postanowienia (art. 74 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ).

Nadto dane osobowe zawarte w dokumentacji (aktach sprawy) związanej z prowadzeniem postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie są chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych. Z art. 29 u.o.d.o. wynika uprawnienie administratora danych do udostępnienia danych osobowych znajdujących się w prowadzonych przez niego zbiorach danych (np. aktach sprawy) podmiotom i osobom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Należy zauważyć, że podmiotami uprawnionymi z mocy przepisu prawa do uzyskania danych osobowych od administratora danych jest np. sąd, policja, prokuratura ect, nie jest natomiast tym podmiotem radny gminy. Nie ma przepisu prawa, który wprost wskazywałby, że radny gminy może żądać udostępnienia danych zawartych w aktach sprawy dotyczącej postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Odmowa udostępnienia danych ze zbioru następuje w formie pisemnej.

Należy jednakże podkreślić, że można żądać wglądu do akt sprawy na podstawie przepisów szczególnych tj. u.d.i.p., która to ustawa wskazuje, iż każdy ma prawo do informacji publicznej, przez którą rozumie się m.in. treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć (art. 6 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p.). Co więcej w orzecznictwie wyrażone zostało stanowisko, zgodnie z którym treść decyzji administracyjnych (dokumentów z akt sprawy) po ich anonimizacji winna zostać udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, jako informacja publiczna prosta (wyrok WSA z dnia 30 stycznia 2009 r., II SA/Kr 1258/08). Należy zwrócić uwagę, iż nie jest to pogląd jednolity, a stanowisko sądów administracyjnych w odniesieniu do udostępniania treści decyzji po uprzedniej ich anonimizacji jest rozbieżne, niemniej jednak złożenie wniosku o udostępnienie dokumentów z akt sprawy działając w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej rodzi po stronie organu konieczność rozpatrzenia wniosku w trybie tej ustawy.


Tak więc w sytuacji, gdyby radny gminy wystąpił o udostępnienie mu informacji zawartych w aktach postępowania prowadzonego w trybie art. 59 Prawa budowlanego , opierając swoje żądanie na zapisach ustawy o dostępie do informacji publicznej, organ winien rozpoznać jego wniosek w oparciu o tę ustawę. Należy pamiętać, że odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w formie decyzji (art. 16 u.d.i.p.).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)