Od dnia 7 grudnia 2017 r. wpis stały, który musi zostać uiszczony przez podmiot wnoszący sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 kpa, wynosi 100 zł. Do tego dnia sądy administracyjne pobierały wpis w wysokości 200 zł. W ten sposób musiały sobie radzić z luką prawną, gdyż przepisy rozporządzenia określającego wysokość wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zostały znowelizowane wraz ze zmianami w ustawie. W tej samej wysokości 100 zł został ustanowiony wpis od skargi kasacyjnej od wyroku wsa w sprawie sprzeciwu od decyzji.

Podmioty, które w sprawach sprzeciwów od decyzji wniosły wpis w wyższej kwocie, niż obecnie obowiązujące 100 zł, otrzymają zwrot nadpłaconej kwoty. Nie ma obowiązku wnioskowania do sądu o zwrot, bowiem przepisy nakazują dokonać go z urzędu. Zatem na sądzie ciąży obowiązek odnalezienia spraw, w których wniesiono wpis w zawyżonej wysokości oraz dokonania zwrotu nadpłaty.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2017.2263).


 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów