Z dniem 19 czerwca 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat (Dz. U. z 2012 r., poz. 626) .

Zgodnie z treścią rozporządzenia przekazanie w zarząd nieruchomości może nastąpić jedynie na wniosek podmiotu wskazanego w art. 34 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.), czyli państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub jednostki organizacyjnej samorządu województwa, realizującej zadania związane z melioracjami wodnymi, jako zadania z zakresu administracji rządowej. We wniosku jednostka powinna wskazać oznaczenie nieruchomości, cel, na jaki ma być ona wykorzystana oraz czas trwania zarządu. Ponadto powinna dołączyć do wniosku określone w rozporządzeniu wypisy, wyrysy i odpisy (zaświadczenia).

Nowe przepisy wskazują również organ uprawniony do określenia wysokości opłaty rocznej, którą jednostka ponosi z tytułu wykonywania zarządu nieruchomości. Organem tym jest Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych, który ustala wysokość opłaty w drodze decyzji. Opłata powinna zostać uiszczona bez uprzedniego wezwania, na rachunek bankowy Agencji Nieruchomości Rolnych. Natomiast sam obowiązek jej wnoszenia powstaje z dniem protokolarnego wydania nieruchomości.

Powodem wydania nowego rozporządzenia jest zmiana treści art. 37 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wprowadzona ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382). Po znowelizowaniu wskazany przepis posługuje się pojęciem „przekazywanie w zarząd nieruchomości” (wcześniej – „przekazywanie mienia”), w związku z czym należało wprowadzić odpowiednie zmiany również do przepisów wykonawczych.
Wśród podmiotów, na które będą oddziaływać przepisy rozporządzenia znajduje się Agencja Nieruchomości Rolnych oraz ww. jednostki, którym mogą zostać przekazane z zarząd nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat (Dz. U. z 2012 r., poz. 626)