Pracownik samorządowy zatrudniony jest na czas określony do 31 grudnia 2013 r. Czy można wręczyć wypowiedzenie zmieniające określając czas obowiązywania umowy np. do 30 listopada 2011 r.?

Odpowiedź

Tak, gdyż przepisy  Kodeks pracy nie przewidują zakazu skracania w drodze wypowiedzenia, okresu zatrudnienia w umowie na czas określony – o ile strony dopuściły w umowie możliwość jej wypowiedzenia.

Do pracowników samorządowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach ustawy o pracownikach samorządowych  stosuje się odpowiednio przepisy Kodeks pracy (art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych ). Artykuł 42 § 1-2 Kodeks pracy stanowi jedynie, że przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy, a wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. Nie ma w przepisach Kodeks pracy zakazu skracania okresu zatrudnienia w przypadku umów na czas określony. Stąd należy uznać, że dopuszczalne jest złożenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego umowę terminową, gdzie zmiana polegać będzie na skróceniu terminu zatrudnienia – o ile oczywiście taka umowa na czas określony przewiduje możliwość jej wypowiedzenia na zasadzie art. 33 Kodeks pracy .

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)